Sju alternativa strukturer i program och strategifasen

Inför inriktningsbeslutet i december 2007 studerades ett antal principiella strukturer för planens rumsliga inriktning. För Stockholms län studerades sex strukturer:

  • RUFS 2001 framskriven till 2050, några tätare alternativ med färre regionala stadskärnor
  • Västliga kärnor
  • Nord–syd
  • Bygg inåt, respektive mer utspridda alternativ
  • Stationssamhällen
  • Spridd

En trendmässig framskrivning av utvecklingen, baserad på faktisk utveckling sedan 1985 (Trend), gjordes också, som en referens och för att få underlag för jämförelser mellan alternativen.

Att studera den rumsliga strukturen på riktigt lång sikt gav underlag för att förstå vilka strukturella karaktärsdrag som är långsiktigt viktiga. Genom att sträcka ut planeringsperspektivet till 2050 blev det tydligare att utvecklingen kan leda åt olika håll och att vi i ett längre tidsperspektiv har handlingsutrymme med möjliga vägval.

De studerade alternativen visas i nedanstående figur.