Åtaganden

Attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik som är tillgänglig för alla

Satsningarna på kollektivtrafik prioriteras av struktur- och klimatskäl och mark reserveras för framtida spår- och/eller vägtrafik. Utvecklad kollektivtrafik på spår stimulerar en tätare och mindre utspridd bebyggelsestruktur. Inriktningen är att regionen ska byggas tätare än hittills för att minska beroendet av bil och ge goda förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Ett trafiknät som stöder regionens flerkärnighet

Utvecklingen av transportsystemet ska även bidra till en flerkärnig och tät struktur. Fler täta bebyggelsemiljöer innebär att antalet korta förflyttningar ökar. Det ökar bland annat förutsättningarna för fler gående och cykelresor. Även om ett stort antal korta bilresor på detta sätt kan ersättas, blir dock effekterna på det totala biltrafikarbetet mycket begränsade.

Ökad vägkapacitet i kritiska snitt samt styr och begränsa efterfrågan

Ökad vägkapacitet och framkomlighet vid flaskhalsar i transportsystemet minskar trafikens trängsel och samspelar med de regionala stadskärnorna. Från miljösynpunkt är detta positivt, eftersom ett ökat flyt i trafiken kan minska utsläppen både av växthusgaser och kväveoxider. För att klimatmålen ska nås är det nödvändigt att vägutbyggnader även kombineras med styrmedel och incitament.

Motiv för ökad vägkapacitet över Saltsjö – Mälarsnittet

De analyser som gjordes visade entydigt att behovet är stort av ökad vägkapacitet över Saltsjö–Mälarsnittet samt att den ökande trängseln på Essingeleden inte enbart kan lösas med ekonomiska styrmedel utan att detta får till följd att regionen delas. Genom att avlasta Essingeleden och Stockholms centrala delar bidrar både Förbifart Stockholm och Östlig förbindelse till att knyta samman de norra och södra länsdelarna. Som trafikleder i det samlade transportsystemet är de komplementära. Förbifarten bidrar till ökad tillgänglighet med koppling till de regionala kärnorna och regionens yttre delar. Östlig förbindelse bidrar framför allt till avlastning av innerstadens trafik samt till ökad tillgänglighet i ostsektorn. Analyserna visar att tillsammans med effektiva styrmedel och en utbyggd kollektivtrafik är dessa trafikleder förenliga med att långtgående klimatmål kan uppnås.

Motiv för ekonomiska styrmedel

I de analyser som gjorts av transportsystemet har en kombination av olika ekonomiska styrmedel som dämpar trafikutvecklingen och minskar trängseln förutsatts. Styrmedlen är nödvändiga för att upprätthålla framkomligheten i vägsystemet och åstadkomma nödvändiga utsläppsminskningar. Analyserna visar att även med kraftigt utvecklade styrmedel behövs förstärkt vägkapacitet över Saltsjö– Mälarsnittet, om regionens norra och södra delar ska kunna hållas samman i en gemensam arbetsmarknad.