Motiv för grönstruktur

Den regionala grönstrukturen är densamma i de övervägda alternativen, men preciserad i utställningshandlingen och den slutliga planen. Preciseringen gäller främst avgränsningen mot bebyggelsen och de utpekade Gröna sambanden.

Utvärderingarna visade i båda faserna att de tätare alternativen medför mindre totala anspråk på regionens grönstruktur. I den utställda planen valdes en bebyggelsestruktur som inte är fullt lika koncentrerad som samrådsalternativet Tät. Avgränsningen av regionala stadskärnor justerades, vilket bland annat minskade påverkan på de gröna kilarna. I utformning av den slutliga grönstrukturen togs särskild hänsyn till kommunernas översiktsplaner och samrådssynpunkter.