Att komma till rätta med täthetens utmaningar

Tätheten kan också medföra svårigheter, såsom buller, trängsel, minskad grönyta
och höga lokal- och boendekostnader. När det gäller buller visar mätningar att
bullersituationen i regionen tenderar att bli bättre, dels genom åtgärder i
befintlig och ny bebyggelse, dels genom att vägar allt oftare förläggs i
tunnlar. Även trängseln i regionen är en utmaning som måste hanteras, dels genom fortsatt omfördelning av trafik via trängselavgifter, dels genom  förbättringar av transportnätets struktur. Utbyggnad av tvärförbindelser såsom Norra länken, Förbifart Stockholm och Östlig förbindelse är exempel på åtgärder för minskad trängsel som planen ger stöd för.


Motiv för valt transportsystem
Följande åtaganden har särskild betydelse för
transportsystemets utveckling
inom Stockholms län.