Koncentration, täthet och flerkärnighet

Ökad täthet antas kunna realiseras främst genom att de senaste 20 årens trend fortsätter. De centralt belägna kommunerna har visat att det går att utnyttja marken betydligt mer och att det går att bygga på ett sätt som bidrar till en attraktivare stad. Många kommuner i länet följer med i den utvecklingen. Om bebyggelsestrukturen är tät går det att utveckla både urbana värden och  naturvärden i regionen. Den täta staden erbjuder också rika möjligheter till kontakter mellan människor med olika bakgrunder och att stimulera täta och kunskapsintensiva miljöer, inom vilka en stor del av tillväxten och sysselsättningsökningen i regionen sker.

De många fördelar som uppnås genom utveckling av de utpekade stadskärnorna fram till 2030 blir större, jämfört med alternativ Fördelad och alternativ med mer spridd bebyggelse. Motivet är bland annat att klimatpåverkan kan minska, genom att goda förutsättningar skapas för kollektivtrafik samt gång och cykel.

Inom stadskärnorna koncentreras många olika slags verksamheter till ett tätt område, där det är bekvämt att röra sig till fots. Möjlighet skapas till sammanhållen bebyggelse och gatunät där bostäder, verksamheter, parker och grönområden, handel och annan service integreras.