Kollektivtrafikanpassning och stöd för tekniskt försörjning

En hög tillgänglighet med kollektivtrafik är ett av de viktigaste motiven för den slutliga planen och ett klimatsmart resande. En tät och flerkärnig bebyggelsestruktur ger goda förutsättningar för en attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik och effektiva tekniska försörjningssystem. Det blir också lättare att hushålla med obebyggd mark som har långsiktiga värden.

Storstadsregionens energiförsörjning kan lösas bättre och klimatpåverkan begränsas. Kommande satsningar kan bygga vidare på de investeringar som redan gjorts i infrastrukturen. Genom förtätning ges möjlighet att fjärrvärmeförsörja fler områden genom nya anslutningar till det sammanhängande fjärrvärmesystemet.