Kombinationer av åtaganden och fysisk/regional struktur

Planens åtaganden och struktur utgår från strategier och planeringsmål. Många planeringsmål och åtagandena har rumslig koppling och återspeglas i en plankarta med tillhörande planbeskrivning som visar en önskvärd utveckling av den fysiska strukturen i länet fram till år 2030.

Den förväntade stora befolkningsökningen ställer krav på genomtänkta avvägningar för hur mark- och vattenområdena långsiktigt ska användas. Plankartan redovisar prioriteringar mellan olika markanspråk som är översiktliga och regionala och ska fungera som underlag för kommande avvägningar i planering och beslut hos olika aktörer.

För att säkerställa helhetsperspektiv och långsiktighet i planeringen lades planarbetet upp som en ”integrerad hållbarhetsprocess”. Metoden gav möjligheter att genomföra upprepade utvärderingar av olika alternativ och stegvis göra vägval och justeringar av planförslaget. På detta sätt skapades ett antal alternativa fysiska strukturer i flera steg, där återkoppling gjordes till planens mål, vilket innefattade bedömningar av alternativens miljöpåverkan.