Motiv för den slutliga planen i förhållande till strukturalternativ som övervägts

Den regionala utvecklingsplaneringen ska ge ett avgörande bidrag till att förverkliga visionen om Stockholmsregionen som Europas mest attraktiva storstadsregion. Den fysiska struktur som slutligen valts utgör den lämpligaste från allmän synpunkt (inklusive miljösynpunkt). En bra grund för planarbetet lades i samrådsalternativet Tät och modifieringar gjordes där bättre hänsyn togs till pågående planering hos kommuner och trafikhuvudmän.

  •  Kombinationer av åtaganden och fysisk/regional struktur
  • Utställningsförslaget/den slutliga planen