Regionplanenämnden och länsstyrelsen prioriterade

Bearbetningen inför utställning av planförslaget bestod främst av att ett antal knäckfrågor som prioriterats av Regionplane- och trafiknämnden behandlades. Mer än hälften av knäckfrågorna var centrala för bedömning av planens miljöeffekter.(se Samrådsredogörelse kap. 2). Även slutsatser från miljöbedömning och MKB inarbetades på ett tydligare sätt i planen. Det var främst områden där miljöpåverkan hade bedömts kunna bli betydande som förtydligades. Regionens klimatpåverkan från transport- och bebyggelsesektorn var en särskilt viktig fråga.

Länsstyrelsen deltog med utgångspunkt från ett antal prioriteringar aktivt i processen och framförde synpunkter som tidigt omhändertogs. Inför utställningen påpekades bland annat att det pågående regionala samarbetet kring klimat- och energifrågor bör utvecklas och att handlingsprogram bör läggas fast.