Miljöambitioner utvecklades i förslag och ställningstaganden

Stegvis och i bred dialog formulerades en vision, Europas mest attraktiva storstadsregion. Fyra övergripande mål för regionens attraktivitet togs fram. Två av dessa är särskilt relevanta för att uttrycka planens miljöambitioner:

  • En region med god livsmiljö
  • En resurseffektiv region.

Strategier formulerades för att uppnå vision och mål. Av dessa innefattar hälften miljöambitioner i varierande grad. För varje strategi formulerades specifika planeringsmål, där miljöfrågorna behandlades integrerat med andra planerings frågor. I många fall uttrycktes tidigt miljöambitioner som är helt jämförbara med de grunder för miljöbedömning som kunde utvecklas i annan ordning, utifrån de nationella och regionala miljökvalitets- och folkhälsomålen.

Under processens gång justerades planeringsmål, åtaganden och planens fysiska struktur i flera steg. Inför utställningen preciserades till exempel att målen för regionens utsläppsminskning av växthusgaser ska vara sektorsvisa.

På plankartan preciserades avgränsningar och förslag till lokaliseringar steg för steg och fördjupades i texter och illustrationer. Ett exempel på bättre integrering av miljöaspekter gäller Gröna kilar och Gröna svaga samband på plankartan.