Områden för miljöbedömning prioriterades

I december 2007 beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län och dåvarande
Regionplane- och trafiknämnden (RTN) att prioritera nio fokusområden
för miljöbedömning av planen. Dessa framgår av figur 14 som också
visar sambanden med miljökvalitetsmålen och var planen antas få störst
inverkan. En översiktlig bedömning av planens miljöeffekter framgår av rutan
nedan.