Expertis som deltog och miljöfakta som samlades in

Flera experter på Regionplanekontoret respektive Länsstyrelsen ingick i såväl planeringsteam, arbetsgrupp för miljöbedömning som olika referensgrupper. I flera faser anlitades även konsulter med miljö- och/eller planeringskompetens för det operativa arbetet. Även juridiska experter på miljöbalken bidrog till arbetet.

Ett omfattande underlagsmaterial, där bland annat miljöfrågor behandlades ur olika aspekter, togs löpande fram och användes i planarbetet i takt med att frågeställningarna fördjupades. Även så sent som inför utställningen togs nytt kunskapsunderlag fram och även sådant material som inte nämns har indirekt fungerat som kunskapsunderlag.