Andra miljöaspekter som inarbetades bättre

Miljöaspekter inarbetades i planen på ett tydligare sätt även i andra avseenden än för klimat och transporter:

  • Områden för möjlig vindkraftsproduktion, biobränslelagring eller annan energiinfrastruktur pekades ut.
  • Den föreslagna bebyggelse- och transportinfrastrukturen modifierades så att den negativa påverkan på regionens vattentillgångar och vattenmiljöer antas kunna minska.
  • Bebyggelsestrukturen anpassades bättre till klimatförändringarnas miljörisker.
  • Den regionala grönstrukturen avgränsades bättre, svaga partier lyftes fram och riktlinjerna för utveckling blev tydligare.
  • Den regionala utvecklingsplanen för kust och skärgård (2008) arbetades in, vilket medförde ett förtydligande av vilka miljövärden som måste bevaras och utvecklas.
  • Avgränsningen för den regionala grönstrukturen preciserades, svaga partier lyftes fram och riktlinjerna för utveckling blev tydligare.