Miljöambitioner analyserades och utvärderades

Planens komplexitet och breda arsenal av åtaganden ställde särskilda krav på den bedömningsmetodik som användes. De fyra övergripande målen för regionens attraktivitet analyserades i fråga om långsiktighet och helhetssyn samt robusthet och anpassningsförmåga. För varje mål analyserades hur åtaganden och den regionala strukturen samverkar för att målet ska uppnås. Miljöbedömningen enligt miljöbalken kompletterar denna hållbarhetsbedömning.

Strukturalternativ utvärderades och analyserades även i förhållande till planeringsmål och bedömningsgrunder för miljön. Miljöaspekternas betydelse för utvärdering av olika alternativ och en utveckling utan plan (nollalternativ)klargjordes. Utvärderingar och analyser av miljöeffekterna av olika strukturalternativ gjordes såväl i program och strategifasen som under samrådsfasen.