Hur har miljöaspekterna inarbetats i RUFS 2010?

Miljöambitioner formulerades tidigt i RUFS-arbetet i form av utmaningar, vision om regionens attraktivitet, övergripande mål samt strategier för hur målen ska nås och utmaningar hanteras. Miljöbedömningsarbetet bidrog tillsammans med planens egna miljöambitioner till en analys- och samrådsprocess som inarbetade miljöaspekter i planen stegvis, och gjorde miljöambitionerna tydligare. En omfattande dialog fördes med regionens aktörer, där olika val och åtgärder diskuterades och inkomna synpunkter hjälpte till att förbättra planen ur miljöperspektiv.

Miljöambitionerna i planeringen höjdes. En grov jämförelse visar att integrationen av miljöaspekter växte från att ha gällt en tredjedel av de utmaningar i planeringen som belystes i den tidiga program- och strategifasen under processens gång, till att beröra hälften av planens övergripande mål, strategier och planeringsmål . Även hälften av de knäckfrågor som Regionplane- och trafiknämnden prioriterade inför utställningen kom att beröra miljöeffekter av planen, liksom huvuddelen av den fysiska strukturen.

Motiv för att höja miljöambitionerna fanns såväl i miljöbedömningen som i de analyser som gjordes med utgångspunkt i planens egna miljöambitioner. Exempel på detta beskrivs kortfattat nedan.