Miljöbedömning - särskild sammanställning för RUFS 2010

Denna sammanställning syftar till att göra resultaten av miljöbedömningsförfarandet för RUFS 2010 mer tillgängligt för allmänheten och dem som deltagit i processen via samråd och utställning. Här sammanfattas hur olika miljöaspekter har inarbetats i planen, hur miljöintegreringen gått till och hur miljöbedömningen påverkat den slutliga planens innehåll. Sammanställningen redovisar också vilka överväganden som gjorts och varför samt hur olika synpunkter och förslag har beaktats.

En regional och översiktlig plan

Planen ska fungera både som regionalt utvecklingsprogram enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete och en regionplan enligt Plan- och bygglagen.

För Stockholms län fram mot 2030 ska planen sammantaget bidra till att visionen för Stockholmsregionen nås vilket också innebär en hållbar utveckling i regionen. Efterföljande beslut i policy och planeringsfrågor ska leda utvecklingen i den riktningen. Utifrån dessa ambitioner är den slutliga planen den lämpligaste från allmän synpunkt, inklusive från miljösynpunkt.

Förutsättningarna för att miljöbedöma en regional utvecklingsplan eller regionplan skiljer sig påtagligt från motsvarande process för andra planer och program som miljöbedöms.

Många aktörer fortsätter att bedöma miljöeffekter

Det är många aktörer som fortsatt ska planera och ta beslut om operativa insatser för att planens mål och åtaganden ska kunna genomföras. Vissa frågor kan därför bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder.