RUFS 2010 till nytta för nuvarande och kommande generationer

RUFS 2010 ska fungera som underlag för regionens planerings- och utvecklingsarbete och är inriktad på hållbar utveckling, utifrån de nationella och internationella regelverk och styrsystem som sätter ramar för vad den regionala utvecklingsplaneringen kan uppnå.   

RUFS 2010 inriktas på att förvalta regionens kapital och resurser för kommande generationer. Planen utgår från en identifiering av regionala strukturer och system som måste utvecklas långsiktigt. Flera av de regionala åtagandena är speciellt inriktade på åtgärder för att bibehålla och utveckla önskade och nödvändiga kvaliteter hos dessa strukturer och system. Omvärldsscenarier och prognoser för befolkningsutvecklingen i regionen har legat till grund för mål och åtaganden. Planen har utformats med ambition att utveckla regionens robusthet och anpassningsförmåga.

Under planeringsprocessen har diskussionen löpande förts om huruvida planen ligger på ”rätt” nivå inom olika områden och i vilken utsträckning de avvägningar som gjorts mellan olika områden är lämpliga. En viktig fråga har också varit vilka möjligheter planen (och regionen) har att i praktiken påverka samhällsutvecklingen.

En hållbar utveckling är inte ett sluttillstånd, utan måste vara ett aktivt förhållningssätt på regional nivå. Önskan om en hållbar utveckling legitimerar en diskussion om avvägningar mellan olika samhällsintressen, med särskild betoning på det globala perspektivet och ansvaret mot kommande generationer.

De regionala aktörerna har under processen uttalat sina preferenser kring planens innehåll och ambitionsnivå. RUFS ger vägledning för insatser som tillsammans bidrar till en gynnsam utveckling såväl inom som utanför regionen, och för nuvarande och kommande generationer. Vilken skillnad RUFS 2010 kommer att göra i praktiken bestäms dock inte bara av planens egna kvaliteter. Det är bara om de regionala aktörerna har viljan och förmågan att handla gemensamt i förhållande till förändringar och utmaningar i omvärlden under de kommande årtiondena, som visionen om Stockholm som den mest attraktiva storstadsregionen i Europa kan uppnås.