Konflikter och synergier

Fyra centrala samband är viktiga utifrån målet för resurseffektivitet. För det första finns det en konflikt mellan ambitionen att öka tillgängligheten inom regionen och ambitionen att minska regionens klimatpåverkan. RUFS åtaganden syftar dock sammantaget till att parera denna utveckling och ger stöd för att utveckla styrmedel som leder mot de mål som satts upp.

För det andra kommer bördorna av klimatåtagandena att fördelas olika över regionen och planens effektivitetsmål kan stå i konflikt med de sociala ambitionerna. Den offensiva energi- och klimatagenda som RUFS ansluter sig till är en del av motsvarande europeiska och nationella ambitioner, och kommer att skapa ett förändringstryck som ger utrymme för nya växande verksamheter. Bedömningen är att den här agendan bidrar till att ett resurseffektivt näringsliv växer fram. När ekonomiska styrmedel införs kommer trycket på regionens vägtransportsystem att minska, vilket på relativt kort tid kan ge ökad framkomlighet för näringslivets transporter. Samtidigt påverkar höga avgifter hushållens ekonomi och ger fördelningseffekter, det vill säga olika grupper i samhället har olika stor betalningsförmåga.

Ett tredje samband är det mellan de åtaganden som på olika sätt syftar till att underlätta region-förstoring och målet att minska regionens klimatpåverkan. I planen anges en förstoring av arbets- och bostadsmarknader som en central faktor för att långsiktigt skapa förutsättningar för ekonomisk utveckling i regionen. Individerna ges tillgång till en större och mer diversifierad arbetsmarknad och arbetsgivarna får lättare att hitta kvalificerad personal. För företagen växer den lokala marknaden, vilket leder till ökad produktivitet och tillväxt. Regionförstoring kan riskera att leda till att människor kör bil i större utsträckning och över huvud taget reser mer, vilket ger mer klimatpåverkande utsläpp. Denna risk kan dock begränsas genom förtätning av bebyggelse och utvecklad kollektivtrafik, vilket är en av grundtankarna i målbilden för östra Mellansverige.

Det sista sambandet rör täthet, kollektivtrafikförsörjning och försörjningssystem. En tät, resurs- och transporteffektiv bebyggelsestruktur ger goda förutsättningar för kollektivtrafik, fjärrvärmeförsörjning och effektiva tekniska försörjningssystem. Det är sedan gammalt en huvuduppgift i planeringen att se till att dessa synergier utnyttjas.