Läget i dag och i morgon – i region och omvärld

Med internationella mått mätt har Stockholmsregionen en mycket god livsmiljö. Regionen erbjuder ren luft och rent vatten och invånarna är generellt sett nöjda med sina levnadsförhållanden enligt de undersökningar som görs. På vissa områden finns det dock svagheter, till exempel i fråga om integration, trygghet och ekonomiska skillnader. I naturmiljön är framför allt Östersjön en utmaning, eftersom dess tillstånd är dåligt och försämras.

Bostadsbeståndet är i huvudsak väl underhållet och marknaden för bostadsrätter och egnahem fungerar väl. Det är dock mycket svårt att hitta hyresboende och billiga lägenheter, något som drabbar ungdomar, nyinflyttade och personer som tillfälligt arbetar eller studerar i regionen. Sammanhållningen, mätt som det sociala kapitalet, är på det hela taget god men det finns betydande skillnader mellan olika delar av regionen. Boendesegregationen är påtaglig och har förstärkts av koncentrationen av olika bostadstyper till skilda områden.