Konflikter och synergier

I relation till målet om en god livsmiljö finns åtminstone fyra centrala samband mellan åtaganden som bör lyftas fram.

För det första har en utmaning i arbetet med planen varit att balansera behovet av bostäder och arbetsplatser för den kraftigt växande befolkningen, med en önskan att samtidigt värna och utveckla regionens natur-, kulturmiljö- och rek-reationsvärden. Det vi bygger i dag kommer att stå kvar långt bortom år 2050. När man väl har bebyggt ett grönområde så kommer det inom översiktlig framtid att förbli bebyggt. Det hindrar inte att man i den täta staden kan anlägga nya parker och höja kvaliteten på befintliga grönytor på ett sådant sätt att tillgängligheten till dessa faktiskt kan öka för många människor, trots att staden blir tätare. I arbetet med RUFS 2010 har flera viktiga steg tagits för att höja kunskapen om förutsättningar för att förtäta bebyggelsestrukturen och hur stor denna potential är. Metoderna behöver dock vidareutvecklas framöver, för att kunna beskriva och värdera de funktioner och kvaliteter som ställs mot varandra i en växande storstadsregion som Stockholm.

För det andra finns ett starkt samband mellan å ena sidan hur bostadsmarknaden fungerar och vilket utbud som finns, och å andra sidan regionens förmåga att attrahera kvalificerad arbetskraft. På flera ställen i planen uppmärksammas att en region behöver en fungerande marknad för inte minst hyresboende för att kunna attrahera kvalificerad arbetskraft. 

För det tredje innehåller planen flera mål och åtaganden som enskilt och gemensamt syftar till att göra stadsbygden mer attraktiv. Detta antas få positiva konsekvenser av både ekonomisk och social natur. Stärkta och utvecklade regionala stadskärnor bidrar till lokal förankring, mötesplatser, identitet och närhet. Att göra stadsbygden mer attraktiv är ett av planens tydligaste och mest välutvecklade synergiområden, där åtaganden under flera strategier samverkar och förstärker varandra.

Slutligen finns det ett flertal planeringsmål och åtaganden som syftar till att stärka besöksnäringen och göra regionen mer attraktiv för både turism och inflyttning. Det finns även ett sådant synergiområde. Fysiska förändringar i bebyggelse och infrastruktur samt utveckling av grönstruktur och vattenområden förutses samverka med åtgärder för att marknadsföra regionen, stärka den regionala sammanhållningen och stödja framväxten av en regional identitet. Det samlade resultatet ska bli en region som än mer än i dag lockar till sig människor utifrån.