Så nås målet år 2030

Målet är högt ställt i RUFS: År 2030 ska Stockholmsregionen kännetecknas av öppenhet för nya tankar och social mångfald, och vara väl sammanhållen och integrerad. Invånarna ska mer än i dag ha lika möjligheter till utveckling, oavsett individuella egenskaper eller särdrag. Det ska vara hög tillgänglighet inom regionen samt mellan Stockholmsregionen och andra regioner, både inom och utanför landets gränser.

Om det är svårt att nå målet kan det antas bero på både en brist på finansiella resurser och en brist på beslutskraft. För att målet ska nås krävs ett betydligt bättre samarbete mellan de offentliga aktörerna och mellan offentlig och privat sektor än vad regionen uppvisat de senaste årtiondena. Ofta har aktörer uttalat avsikter som inte omsatts i handling, och inte sällan har aktörer prioriterat kortsiktiga projekt framför arbete med strukturella problem. Det här gäller särskilt insatser för att minska segregationen.

RUFS uppmärksammar speciellt de starka kopplingarna mellan planens sociala ambitioner, den regionala strukturen och transportsystemets utveckling. En förutsättning för en gynnsam social utveckling är att det är lätt för invånarna att ta sig till arbetet, service och handel, mötesplatser eller andra målpunkter. Det är alltså inte bara traditionella ekonomiska aspekter som motiverar utvecklingen av transportsystemet.