Läget i dag och i morgon – i region och omvärld

Målet om en öppen och tillgänglig region omfattar såväl den fysiska tillgängligheten som förutsättningarna för individer att delta i samhällslivet och förverkliga sina drömmar och ambitioner.

I ett europeiskt perspektiv har Stockholmsregionen en hög andel invånare som är födda i något annat land. Jämfört med de flesta storstadsregioner i Europa förvärvsarbetar både kvinnor och män i högre utsträckning här, men arbetsmarknaden är kraftigt könsuppdelad. Även på utbildningsområdet är könssegregationen stor. Utrikes födda förvärvsarbetar i betydligt lägre grad än den övriga befolkningen och de har lägre löner, vilket är ett exempel på etnisk och social segregation. Samma typ av segregation finns även på bostadsmarknaden.

Regionens transportsystem har inte byggts ut i takt med befolkningsutvecklingen och den ekonomiska tillväxten, vilket har lett till ökade problem med trängsel och framkomlighet. Stockholmsregionens investeringar i infrastruktur för transporter ligger också på en låg nivå i ett internationellt perspektiv.

Den internationella tillgängligheten är sämre än för flertalet andra storstadsregioner av liknande storlek, eftersom regionen ligger långt från de stora marknaderna och Arlanda har en svag position i Europas flygplatssystem.