Planens innehåll och konsekvenser

Målet om en ledande tillväxtregion är framför allt inriktat på att främja dynamik och innovationsförmåga i den regionala ekonomin. Individer och aktörer inom forskning, näringsliv, offentlig sektor och kultur ska inspireras att starta och utveckla verksamheter. Några viktiga målsättningar är hög sysselsättning, hög kunskapsintensitet och ett starkt entreprenörskap. Näringslivets behov av täta miljöer med hög tillgänglighet ska tillfredsställas, samtidigt som de offentliga organen ska samordna sina insatser.

Samtidigt fokuserar RUFS på humankapitalet som avgörande för den ekonomiska utvecklingen. Universitet och högskolor ska stödjas för att uppnå hög kvalitet, den högre utbildningen i regionen ska byggas ut och bli mer tillgänglig, fysiskt och socialt. 

Åtagandena i planen ska bidra till att förtäta kunskapsmiljöer och göra dem mer tillgängliga. Detta ska kombineras med samordnade offentliga insatser för att stärka entreprenörskap och kunskapsdelning, vilket sammantaget ska stimulera den ekonomiska tillväxten och göra regionen mer ekonomiskt robust. 

RUFS regionala struktur leder till att arbetsplatser lokaliseras till i de regionala stadskärnorna i större utsträckning än i nollalternativet. Tillgången till arbetskraft ökar också påtagligt, vilket framgår av tillgänglighetskartorna.

RUFS inriktning är att utveckla regionens internationella profil genom att göra det lättare för arbetskraft och studenter från utlandet att komma hit och även stanna kvar, stärka regionens position i globala nätverk, attrahera huvudkontor och internationella organisationer, utveckla Stockholmsregionen som besöksdestination samt synliggöra kulturens roll som drivkraft för att göra regionen mer kreativ och attraktiv. Varumärket Capital of Scandinavia ska spegla sammansättningen av regionens befolkning, näringsliv, kulturutbud och service och ge en samlad bild av regionens värden. Sammantaget ger dessa åtgärder på medellång sikt goda förutsättningar för ökad omsättning i besöksnäringen, även om det är svårt att göra en exakt prognos.

RUFS lyfter också fram betydelsen av kultursektorn som regional utvecklingsfaktor. Ett av åtagandena i planen handlar om att skapa förutsättningar för ett kulturliv i världsklass och inriktningen att pröva fler sätt att finansiera ny kultur. Det åtagandet kan långsiktigt bidra både till att göra regionen mer kreativ och, mer påtagligt, till att både invånare och besökare upplever regionen som mer attraktiv.