Läget i dag och i morgon – i region och omvärld

Stockholmsregionen är en mycket konkurrenskraftig region i världen. Den ekonomiska styrkan drivs av innovationsklimatet, den ekonomiska förnyelseförmågan, en stark sysselsättningsutveckling och inflyttning av högutbildade. Med svenska mått mätt är regionen unikt stor och rik, men i ett europeiskt och globalt perspektiv är den förhållandevis liten. Trots det är regionen i dag en viktig knutpunkt i den globala ekonomin. Den har också stärkt sin roll som besöksdestination. Mycket talar för att Stockholmsregionen kommer att fortsätta utveckla sin inriktning mot ett allt mer kunskapsintensivt näringsliv. 

I dagsläget tycks den enskilt största osäkerhetsfaktorn för både befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt vara hur omfattande den pågående lågkonjunkturen kommer att bli. De underliggande drivkrafterna för tillväxt och förnyelse bedöms dock vara stabila. På längre sikt är det mycket osäkert i vilken utsträckning integrationen och harmoniseringen inom EU kommer att fortsätta, och i vilken omfattning EU öppnar upp sina marknader för ökad global konkurrens.