Konflikter och synergier

RUFS åtaganden för att nå målet att vara en ledande tillväxtregion ligger i huvudsak i linje med planens övriga åtaganden, med några undantag. Åtagandena att bli en ledande tillväxtregion samverkar med ambitionerna att förtäta den fysiska strukturen och göra transportsystemet mer tillgängligt och effektivt. De samverkar också med åtagandena att skapa attraktiva och varierade boendemiljöer, att öka tillgängligheten till natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden samt att utveckla regionala stadskärnor.

Det finns dock anledning att uppmärksamma att det finns en konflikt mellan å ena sidan att näringslivet utvecklas mot ett stort utbyte med omvärlden, ett intensivt resande och en växande besöksnäring, och å andra sidan att transportsektorns klimatpåverkan måste minska. För Stockholmsregionen och stora delar av Sverige finns det inte några realistiska och konkurrenskraftiga alternativ till flyg för resor utanför landets gränser. Stockholm delar dock problemet med flygets klimatpåverkan med konkurrerande storstadsregioner i Europa. Det är därför välkommet att flyget ingår i EU:s handelssystem för utsläppsrätter från år 2012 och att flyget i högre grad än tidigare får bära sina egna miljökostnader.

Åtagandena om att fokusera på humankapitalet samverkar med ambitionen om ökad tillit och att frigöra livschanser. Insatser för att stödja utvecklingen mot en öppen och konkurrensutsatt kunskapsekonomi ska ta till vara de outnyttjade resurser som finns bland regionens invånare, samtidigt som kunskapsinnehållet i hela ekonomin ökas.

Planen understryker starkt hur viktigt det är att stödja det kunskaps-intensiva näringslivet, och betoningen på det kan ge synergieffekter med åtagandena om ökad resurseffektivitet. Det finns exempelvis möjligheter inom det befintliga regelverket för offentlig upphandling att ställa högre krav på energieffektivitet och låg miljöpåverkan. Om de offentliga aktörerna utnyttjar dessa möjligheter driver det på en förändringsprocess som bidrar till att ett mer resurseffektivt näringsliv växer fram.