En globaliserad ekonomi

Vi lever i en globaliserad värld, men att världen krymper är egentligen inte unikt för 2000-talet. Det som däremot utmärker den globalisering vi nu lever i är att utvecklingen går snabbare och är mer omfattande än tidigare. Det är framför allt politiska förändringar och utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som gjort det möjligt för företagen att öka takten och omfattningen av internationaliseringen. Den demografiska och politiska utvecklingen medför dessutom att det tillkommer ny arbetskraft och nya konsumenter i en helt annan omfattning än tidigare.

Utvecklingen har inneburit stora möjligheter för företagen att utveckla sina verksamheter. Globaliseringen har också för den enskilde individen medfört en större rörlighet och valfrihet till exempel vad gäller val av studieort, omfattning på arbetsmarknaden och semesteralternativ.

Världsekonomin befinner sig dock i en turbulent omstruktureringsperiod till följd av globaliseringen. Det medför att länders och stadsregioners konkurrenskraft förändras. En välfärdsstark region som Stockholm måste agera proaktivt inom en rad områden för att behålla och stärka sin position.

Utgångsläget för Stockholmsregionen är visserligen gott. Regionen har hög sysselsättning och en historiskt sett relativt god ekonomisk tillväxt. Dessutom finns följande positiva faktorer:

•  En stark och etablerad demokratisk tradition med okorrumperade myndigheter.
•  Regionen präglas av långtgående jämlikhetssträvanden.
•  Starka globala företag är etablerade i regionen.
•  Hög kapacitet att ta emot ny teknologi.
•  Invånarna har generellt goda kunskaper i engelska.

Följande faktorer kan dock ha negativa effekter på utvecklingen:

•  En ökad utflyttning av företagens huvudkontor och FoU-verksamheter.
•  Brister i kvaliteten i utbildning och forskning.
•  Svagt intresse för naturvetenskap och teknik bland unga.
•  Få välrenommerade universitet.
•  Dålig förmåga att ta tillvara invandrades kompetens.
•  Otillräckliga internationella förbindelser.
•  Stockholmsregionen är relativt okänd i världen.

Den våg av globalisering som pågått sedan slutet av 1980-talet handlar för svensk del i stor utsträckning om en europeisering. Det är därför mycket som talar för att Stockholmsregionens position i Europa bestämmer regionens internationella ställning. Förändringar i Asien påverkar förutsättningarna för den globala ekonomin, men det mesta pekar på att EU och USA kommer att vara de viktigaste avsättningsmarknaderna för regionen inom den närmaste framtiden.

Stockholmsregionens ekonomiska betydelse och roll i Sverige är väl dokumenterad. Det är däremot svårare att fastställa regionens internationella position bland andra världsstäder. Det finns ingen etablerad metod för att mäta hur väl integrerad en region är i omvärlden eller hur pass globaliserad den är. Det är dock tydligt att antalet utlandsägda företag fortsätter att öka, liksom antalet utländska studenter, flygpassagerare och invånare födda utanför Sverige.

Stockholms funktion som huvudstad ger i sig en ökad internationell uppmärksamhet, eftersom utländska sändebud och utländsk press alltid finns på plats. Detta bidrar till att synliggöra Stockholm internationellt och stärka bilden av regionen.