Stockholm är en betydelsefull kunskapsregion i Europa

Stockholm bedöms oftast som en stark kunskapsregion i kartläggningar av städers internationella konkurrenskraft, men räknas sällan till de riktigt betydelsefulla världsstäderna.

Någon megastad kommer Stockholm sannolikt aldrig att bli. Däremot finns det goda förutsättningar att stärka regionens roll som världsstad i Europa. Stockholmsregionen är redan internationellt erkänd inom preklinisk forskning, mobil och trådbunden kommunikation, miljöteknik, modern dans, mode och formgivning med mera.

Stockholmsregionen hävdar sig mycket väl i den europeiska konkurrensen inom teknologi, innovationsförutsättningar och näringslivsstruktur. Stockholm har också en mer fördelaktig åldersprofil i befolkningen än det europeiska genomsnittet och en relativt stark befolkningstillväxt. Däremot är Stockholms internationella tillgänglighet svag för att vara en huvudstadsregion, och bebyggelsestrukturen är gles.

Flera mätningar understryker bilden av Stockholm som en betydande kunskaps- och forskningsregion med ett internationaliserat och tekniskt specialiserat näringsliv. Dessa mätningar identifierar även livskvalitet, folkhälsa och miljö som starka tillgångar för regionens attraktivitet.