Långsiktiga bedömningar av utvecklingen

Osäkerheten är mycket stor om hur regionen kommer att utvecklas på längre sikt. I planen redovisas därför två alternativ för hur befolkning och ekonomi kan komma att utvecklas; ett högre och ett lägre. I fortsättningen benämns alternativen Hög respektive Låg. Alternativen bygger på en kombination av Konjunkturinstitutets scenarier och SCB:s befolkningsprognoser.

De två alternativa bedömningarna anger en högre och en lägre utvecklingstakt. Alternativen anger ett spann inom vilket det är sannolikt att utvecklingen kommer att ligga. Utvecklingen av befolkning, sysselsättning och ekonomi har jämförts med motsvarande uppgifter i en studie från ITPS, Regionernas tillstånd från 2007, och Långtidsutredningen från 2008. Även utvecklingen i dessa studier ligger i spannet mellan alternativen Låg och Hög.

  • Befolkningstillväxt även framöver. Läs mer
  • Stark utveckling för sysselsättningen. Läs mer
  • Utrymme för stora investeringar. Läs mer
  • Betydande investeringar i bostadssektorn och transportinfrastruktur. Läs mer
  • Båda alternativen förutsätter mer högre utbildning och fri rörlighet. Läs mer
  • Stockholmsregionen står för stigande andel av den svenska ekonomin. Läs mer
  • Klimatpolitiken – betydande utsläppsminskning. Läs mer