RUFS 2010 bygger vidare på processer i regionen

RUFS 2001

Den regionala utvecklingsplanen 2001 förenade fysisk planering med regionala utvecklingsfrågor. Såväl process som färdig plan markerade ett viktigt steg framåt genom att utvecklingsplaneringen etablerades. RUFS 2001 blev ett strategiskt instrument för att förena den fortsatta tillväxten med en långsiktigt hållbar utveckling.

Aktualitetsrapporten, aktualitetsprövning av RUFS 2001

Aktualitetsprövningen av RUFS 2001 genomfördes under 2004–2005. Rapporten innehåller bedömningar av hur aktuell RUFS 2001 är vad gäller planeringsförutsättningar, ekonomiska och sociala frågor, miljöfrågor samt fysiska strukturer. Vidare behandlades perspektiven hållbar utveckling, regionens betydelse för Sverige och Stockholm-Mälardalens utveckling. Rapporten avslutades med ett antal rekommendationer inför den fortsatta planeringsprocessen med stor betydelse för hur arbetet med RUFS 2010 programmerades.

OECD Territorial Reviews Stockholm, Sverige, 2006

År 2006 gjorde OECD en territoriell rapport över Stockholmsregionen. Rapporten ingår i OECD:s tematiska serie om storstadsregioner som OECD:s territoriella utvecklingspolitiska kommitté tar fram. Framtagandet av rapporten finansierades i samarbete mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, dåvarande NUTEK, och Näringsdepartementet.

Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård, antagen av landstings-fullmäktige 2008

I den delregionala utvecklingsplanen behandlas samlat befolkningsförändringarna, de höga natur-, kultur- och rekreationsvärdena och det exploateringstryck som finns i kust- och skärgårdsområdet. Inriktningar och åtgärder anges inom ett antal områden såsom bebyggelsestruktur, bostadsförsörjning, näringsliv, transportsystem, marin miljö, landskapet och kulturmiljöerna samt turism. Inriktningar och åtgärder ingår i strategierna 2.4 och 2.5 samt i kapitel 3 om regional struktur, där den delregionala plankartan för kust och skärgård med planbeskrivning redovisas.

Regional strategi för jämställdhet i Stockholms län, 2008–2013

Strategin ger en bred beskrivning av Stockholms län ur ett jämställdhetsperspektiv och anger mål och strategier för det länsgemensamma jämställdhetsarbetet fram till 2013. Utgångspunkten i strategin är att jämställdhet är en drivkraft för regional utveckling. Jämställdhetsstrategin omfattar också nuläge och trender, vilket har gjort det lättare att integrera jämställdhetsfrågorna i RUFS 2010. Parterna bakom strategin är Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting/Regionplanekontoret samt Kommunförbundet Stockholms län. Flera andra lokala och regionala aktörer har bidragit med problemformuleringar.

Stockholmsöverenskommelsen

I november 2006 tillsattes en särskild förhandlingsman, Carl Cederschiöld för att genomföra en förhandling om Stockholms läns infrastruktur. Förhandlingen resulterade i en överenskommelse om en trafiklösning för Stockholmsregionen fram till 2020 med utblick mot 2030.