Geografi, tid och perspektiv i planeringen

Geografi

Stockholmsregionen har särskilt starka geografiska samband med grannlänen. Planen berör därför två geografiska områden: Stockholms län respektive östra Mellansverige. Östra Mellansverige utgörs av de sju län som deltar i samverkan kring RUFS 2010: Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Gävleborgs och Östergötlands län.

Planen har tre tidsperspektiv

  • Ett långt tidsperspektiv på cirka 40 år – till 2050

Det långa tidsperspektivet är grunden för vision, mål och strategier och för målbilden för östra Mellansverige. I det långa tidsperspektivet är den grundläggande fysiska strukturen som omfattar bland annat grönstruktur, bebyggelsestruktur och transportsystem central och anger ramarna för planens inriktning i det medellånga tidsperspektivet. Klimatfrågan är en fråga som särskilt motiverar det långa tidsperspektivet.

  • Ett medellångt tidsperspektiv på cirka 20 år – fram till 2030

Det medellånga tidsperspektivet ligger till grund för plankartan, planeringsmålen och åtagandena. Det är i det här tidsperspektivet som den regionala utvecklingsplanens funktion som formell regionplan är särskilt relevant och tillämplig. Tidsperspektivet relaterar till kommunernas översiktsplanering.

  • Ett kortare perspektiv på cirka 10 år – fram till 2020

Det kortare perspektivet har fokus på genomförande och operativ planering. I det här tidsperspektivet skall planeringsmål och åtaganden omsättas till exempel i den statliga planeringen av investeringar i infrastruktur, strukturfondsprogram med mera. Det kortare tidsperspektivet har en särskilt nära koppling till den regionala utvecklingsplanens funktion som regionalt utvecklingsprogram (RUP). Det finns områden som inte ingår i sådan plan- och programverksamhet, men där det är viktigt att aktivt planera för att genomföra åtgärder. För områden där det inte är givet vem som har ansvar för genomförande eller hur det ska gå till kan handlingsprogram initieras. Det är en fördel om planen börjar genomföras omgående då startsträckan kan vara kort för många åtaganden.

Perspektiv i planeringen

I RUFS-arbetet är utgångspunkten att flera perspektiv (jämställdhet, folkhälsa samt olika grupper i samhället) ska vara en integrerad del i planeringen och inte behandlas vid sidan om.

Jämställdhet

Jämställdhetsaspekter lyfts exempelvis kopplat till regionförstoring och könsbundna utbildningsval. Strategin Frigör livschanser tar också upp könsdiskriminering på arbetsmarknaden. Åtagandena i planen omfattar också möjligheter att resa och vistas tryggt, liksom mer jämställda boende- och livsmiljöer.

Folkhälsa

Trygghet behandlas som en bestämningsfaktor för folkhälsa. Andra faktorer är tillgången till grönområden, att den fysiska miljön är hälsosam och att det finns goda möjligheter att förflytta sig till fots eller med cykel.

Skillnader mellan olika grupper

Olika gruppers förutsättningar lyfts fram i nulägesbeskrivningarna och i analysen av vilka faktorer som främjar respektive hindrar regional utveckling. Vid mätning av måluppfyllelse ska det vara möjligt att följa resultaten för de grupper – kvinnor, män, invandrare, barn och ungdomar, funktionshindrade och äldre – som lyfts fram i nulägesbeskrivningarna. Målet bör vara att invånarna ska kunna följas på samtliga variabler, med kön som övergripande indelningsgrund.

Integrerad bedömning av hållbarhet och miljöeffekter

Förutsättningarna att nå en hållbar utveckling utvecklingen inom ekonomi, sociala förhållanden och miljö har löpande bedömts och möjliga synergier och konflikter har analyserats. Som en del av planeringsprocessen har också en miljöbedömning genomförts.

RUFS 2010 kommer på så vis att bidra till en hållbar utveckling i regionen, vilket innebär att regionen

•  förvaltar kapital och resurser för kommande generationer

•  bibehåller och utvecklar önskade och nödvändiga kvaliteter

•  upprätthåller och utvecklar robusthet och anpassningsförmåga.