RUFS 2010 - en gemensam plan som gör skillnad

Utvecklingsplaneringen i Stockholmsregionen gör skillnad. Utan en plan riskerar utvecklingsarbetet att bli splittrat och lämnar många utmaningar obesvarade. Visionen att göra Stockholmsregionen till Europas mest attraktiva storstadsregion förenar regionens aktörer och utmanar oss i utvecklingsarbetet. Stockholmsregionen behöver ett kraftfullt och samordnat utvecklingsarbete för att nå visionen. I det arbetet är en gemensam plan ett mycket betydelsefullt verktyg för långtgående samordning och ett resurseffektivt och målmedvetet arbetssätt.

RUFS 2010 fyller många behov i det regionala utvecklingsarbetet

  • RUFS är en gemensam plan som visar på regionens samlade vilja och som ger vägledning
  • RUFS tar sin utgångspunkt i erfarenheter och kunskap från RUFS 2001 och den delregionala utvecklingsplanen för kust och skärgård
  • RUFS anger strategier och åtaganden som genomförs av och hålls levande av regionens aktörer
  • RUFS anger en långtgående samordning och ett resurseffektivt och målmedvetet arbetssätt
  • RUFS har formell status som både regionplan (PBL) och regionalt utvecklingsprogram (förordningen om regionalt tillväxtarbete)
  • RUFS ger ledning i det regionala utvecklingsarbetet genom tydliga åtaganden
  • RUFS utgör grunden för olika planer och insatser i regionen såsom: kommunernas planering, mellankommunal samordning, regionala strukturfondsprogram och statlig infrastrukturplanering
  • RUFS fungerar som ett samlande paraply för operativa insatser, snarare än att ange åtgärder

En planeringsprocess i flera steg

Arbetet med utvecklingsplanen har pågått sedan mars 2006 och ett antal olika steg har tagits på vägen mot en färdig plan.

Politisk behandling

Regionplanenämnden har regelbundet tagit beslut som väglett planeringsprocessen. Den 11 maj 2010 beslutade landstingsfullmäktige att godkänna utvecklingsplanen. Därefter skickades planen vidare för prövning i regeringen som då hade tre månader på sig att pröva planen. Den 30 augusti 2010 beslutades det att inte pröva planen. Detta innebar att planen nu vunnit laga kraft.

Dialog och samverkan med regionens aktörer

Planeringsarbetet har kretsat kring ett antal dialog-omgångar och två formella remissperioder. Till dialogomgångarna har underlag tagits fram och synpunkterna från dialogen har vägts samman och bearbetats vidare i nästa fas av program- och planarbetet.