Vidareutveckla en flerkärnig och tät region

Åtaganden – det här ska vi göra för att nå målen

För sammanlänkning av östra Mellansverige
• Utveckla stadsstrukturen i östra Mellansverige med spårtrafiken som grund. Läs mer >

För flerkärnig och tät stadsstruktur
• Utveckla regionala stadskärnor i Stockholmsregionen. Läs mer >
• Utveckla transportsystem som stödjer Stockholmsregionens flerkärnighet. Läs mer >
• Gör bebyggelsestrukturen tätare och mer variationsrik. Läs mer >
• Skapa en attraktiv stadsmiljö med torg, parker och grönområden. Läs mer >
• Skapa förutsättningar för en dynamisk kvälls-ekonomi i regionens stadskärnor. Läs mer >

För gröna kilar och stränder
• Bevara, utveckla och tillgängliggöra de gröna kilarna. Läs mer >
• Utveckla strändernas värden och tillgänglighet. Läs mer >