Säkra värden för framtida behov

Åtaganden – det här ska vi göra för att nå målen

För natur-, kultur- och rekreationsvärden

• Säkra och utveckla värdena i mark- och vattenlandskapet. Läs mer >
• Säkra och utveckla kustens och skärgårdens natur-, kultur- och rekreationsvärden. Läs mer >
• Skydda Mälaren och Östersjön. Läs mer >

För klimat, energi och transporter

• Sätta sektorsvisa mål för regionens utsläppsminskning av växthusgaser. Läs mer >
• Anpassa regionen till klimatförändringarna. Läs mer >
• Stimulera mer energi- och resurseffektiva transporter. Läs mer >
• Begränsa transporternas negativa påverkan. Läs mer >
• Effektivisera energiförsörjningen och ställ om till förnybara energikällor. Läs mer >

För resurshushållning och försörjningssystem

• Expandera, förstärk och koppla samman försörjningssystemen. Läs mer >
• Utveckla småskaliga lösningar för energi, vatten och avlopp i glesa regiondelar. Läs mer >
• Minska avfallsmängden och använd avfall som resurs. Läs mer >
• Säkra dricksvattenresurserna. Läs mer >
• Förbättra utvinning och återvinning av ballastmaterial. Läs mer >
• Säkerställa platser för anläggningar i logistiskt goda lägen. Läs mer >